Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De Donder Deuren bvba
Stationsstraat 30, 1745 Opwijk
E-mail : in**@de***************.be
Tel: 052/35 51 07
Fax: 052/35 43 45
BTW- en ondernemingsnummer: BE 0452.509.552
RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Donder Deuren, een bvba met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 30, 1745 Opwijk, BTW BE 0452.509.552, RPR Brussel (hierna ‘De Donder Deuren’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Donder Deuren moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Donder Deuren aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Donder Deuren niet. De Donder Deuren is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Donder Deuren is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Donder Deuren. De Donder Deuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: om een product online te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelmandje. Op deze winkelmandje pagina kiest hij ook zijn leveringsmethode. Daarna klikt hij op de knop “Doorgaan naar afrekenen”. Op de volgende pagina, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij zijn betalingssysteem. Hier wordt hem ook gevraagd het selectievakje “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te klikken. Om de bestelling af te ronden, moet de klant uiteindelijk de knop met als bijschrift “Bestelling plaatsen” indrukken om de betaling uit te voeren.

We aanvaarden alle betaalmiddelen die op onze website staan genoemd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

– via bankoverschrijving
– via kredietkaarten (Visa, Mastercard)
– via bankkaart (Bancontact/Mister Cash)
– via online banking

De Donder Deuren is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door bpost (België) of DPD (NL). De verzendkosten worden automatisch berekend op onze bestelpagina. Deze hangen af van het verzendadres dat de Klant heeft opgegeven bij de bestellingsprocedure en het totale gewicht van zijn bestelling. De tarieven van de verschillende transporteurs vindt u op deze pagina. Vanaf een bestelbedrag van € 99 wordt uw bestelling gratis geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Donder Deuren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Donder Deuren.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Donder Deuren te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Donder Deuren.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Donder Deuren bvba, Stationsstraat 30, 1745 Opwijk (e-mail: in**@de***************.be, fax: 052/35 43 45) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Donder Deuren heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Donder Deuren bvba, Stationsstraat 30, 1745 Opwijk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Donder Deuren zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Donder Deuren alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Donder Deuren op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Donder Deuren wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Donder Deuren geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Donder Deuren betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De Donder Deuren biedt een commerciële garantie van 2 jaar op de producten die op deze website verkocht worden.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Donder Deuren klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Donder Deuren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Donder Deuren zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 24 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van De Donder Deuren is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)52 35 51 07, via e-mail (in**@de***************.be) of per post op het volgende adres: De Donder Deuren bvba, Stationsstraat 30, 1745 Opwijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Donder Deuren beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Donder Deuren zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy verklaring & Cookie beleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Donder Deuren respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Europese GDPR-wetgeving (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van onze privacy verklaring en cookie beleid op deze pagina.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U beschikt tevens over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Donder Deuren heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies vergemakkelijken het bezoeken van de website en versnellen uw toekomstige bezoeken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Donder Deuren om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Donder Deuren. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).